נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ

תנאי שירות ומכירה

תנאי שירות ומכירה

נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ 

כלל תנאי המכר של נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ. להלן עיקרם:

 1. חברת נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ (להלן "החברה") הינה חברה לשיווק מוצרים לבתי מסחר ו/או חברות ו/או עוסקים ו/או סיטונאים ו/או אחר (B2B). החברה אינה מוכרת ללקוחות פרטיים והנושא מוסדר גם בשילוט במקום עסקה.  חוק הגנת הצרכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 אינו חל על החברה, כך גם לא יחול כל חוק אשר עניינו בין עוסק ל"צרכן".
 2. איחור בתשלום ו/או אי עמידה בתנאי התשלום ו/או אי עמידה בתנאי המכר שסוכמו בהזמנה ו/או בטופס פתיחת כרטיס הלקוח יובילו לביטול כל הנחה באופן אוטומטי וכן, יישלח חיוב אוטומטי על הפרש ההנחה בהתאם למחיר המחירון בחברה.
 3. עלות הובלה מינ' באזור חלוקה גדרה – חדרה הינה על סך 350 ₪ למשטח לכל כיוון.  באזורים אחרים שמחוץ לטווח המתואר, העלות תהא 500 ₪ לכיוון. החברה רשאית לא לגבות סכום זה כראות עיניה ובכל מקרה לגופו.

במידה ולא התבצעה הובלה, ייגבו דמי טיפול בלבד בסך של 150 ₪ להזמנה.

 1. ביטול עסקה מצד הלקוח: ביטול עסקה מצד הלקוח, מכל סיבה שהיא ובכל שלב, יוביל לחיוב הלקוח בכל העלויות/בתשלום עמלות כרטיסי האשראי (אם והיו) הנובעות מביטול העסקה, ובנוסף, יישא תשלום דמי ביטול ודמי טיפול בסך של 10% מגובה העסקה ולא פחות מ250 ₪ להזמנה (הגבוה מביניהם), החברה רשאית לקזז גובה סכום זה מכל התחשבנות, אי תשלום חיוב בשל ביטול הזמנה כאמור יעמוד בפני עצמו כ"חוב" של הלקוח לחברה.

במקרה בו הלקוח משך את הסחורה מהחברה – רשאית החברה שלא לבצע כל החזרת סחורה שכן בהוצאת הטובין מהחברה – אין כל יכולת פיקוח על אחסנתה בתנאים המתאימים. החברה בכל מקרה לא תבצע החזרה של סחורה אשר לא באריזתה המקורית. במידה והחברה תחליט לבצע החזרה  (בתנאים המאושרים בחברה לרבות לאחר ביקור נציג החברה לבדיקת מהות הפניה ולאחר אישור החברה). במקרה שלאחר הוצאת הסחורה מהחברה,  דמי הביטול יקבעו לפי שיקולה הבלעדי של החברה והלקוח לא ילין בעניין.

 1. הזמנות מיוחדות: בעבור הזמנות מיוחדות המזמין לא יוכל לבצע החזרה/ ביטול. החזרת הסחורה הינה על פי שיקולי החברה בלבד!
 2. תשלום המחאה אינו מהווה את תשלום התמורה, אלא רק לאחר מועד פירעונה בפועל של ההמחאה. כמו כן תשלום חוב פתוח בכרטסת קודם לסגירת תשלום המחאה חוזרת.
 3. כל מתן אמצעי תשלום (כולל צ'ק דחוי ) ו/או חתימה על אישור הזמנה ו/ או חשבון פרופורמה מהווה אישור כי המוצר וטיבו נבדקו ואושרו ע"י הלקוח ומאשר בזאת כי המוצר ו/או השירות שהתקבל תקין, לשביעות רצונו ומתאים לכל צרכיו.
 4. תנאי התשלום בכפוף לחיתום ביטוח אשראי ולטופס פתיחת כרטיס הלקוח אשר נחתם ע"י הלקוח או מי מטעמו. בנוסף, הלקוח מודע כי פיגור בתשלום יוביל לדיווח במערכת ביטוח האשראי, מערכת מידע עסקי, מערכות בנקאיות וכד'. כמו כן, תישלח חשבונית חיוב על ריבית פיגורים.
 5. החברה ו/או חברת ביטוח האשראי רשאית לבטל תקרת אשראי ללקוח על-פי שיקולה הבלעדי (ולא יהא מדובר בכל בסכסוך מסחרי) וכן על הלקוח לסלק חובו לחברה באופן מידיי.
 6. הטובין אשר התמורה עבורם טרם שולמה במלואה כמוסכם – יישארו בבעלות מוחלטת של החברה וכן, הינה רשאית או מי משליחה לתפוס ולהעבירם בכל מקום בו יימצאו באותה העת (במקרקעי הלקוח ו/או מקרקעי צד ג') וכן האחריות על שלמות הסחורה ועל נזקים בה הינה על הלקוח כל עוד היא בחזקתו ו/או בשטחו ו/או בשטח צד ג' .
 7. על הלקוח לאחסן את הסחורה ע"פ הוראות היצרן במקום מוצל, יבש, וכן בסביבה נקייה ונאותה לאחסנה!
 8. מאזני המשקל בחברה מכוילים על בסיס קבוע ע"י גופים מוסמכים מטעם משרד התמ"ת ונתונים לביקורת קפדנית ועקבית, ועל כן, מאזני המשקל הם הקובעים את המשקל בכל עסקה. בכל מקרה של סתירה- משקל המוצר כפי שמופיע על גבי תעודות המשלוח של החברה, הוא המשקל הקובע לעסקה זו.
 9. מוצרי יבוא ומוצרי עבודת כפיים: תיתכן סטייה של עד 10% ± במידות ובמשקלים.
 10. מועדי אספקת הסחורה: מעדי האספקה הינם כמפורט בכל הזמנה. החברה תעשה כל מאמץ סביר לעמוד בו אך עם זאת מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עסקים במוצר מקומי ו/או עד 30 ימי עסקים במוצרי יבוא לא יהווה הפרה של הסכם ההזמנה וכן, החברה לא תישא בכל נזק שנגרם או עשוי להיגרם עקב האיחור.
 11. כל עיכוב ו/או אי עמידה במועדים הנובעת בשל כוח עליון ו/או מגיפה ו/או כל סיבה שאינה בשליטת החברה – לא תיחשב כהפרת הסכם זה ומועדיו.
 12. כל עיכוב בקליטת הסחורה בפועל מצד הלקוח מעל 3 ימים (בקבלת הסחורה לידיו) , יוביל לחיוב הלקוח עבור עלות אחסון למשטח בגובה 10 ₪ ליום. מובהר בזאת כי ככל ויצאה הובלה ללקוח ובחר מכל סיבה שלא לקלוט אותה, יחויב הלקוח בעלויות ההובלה בגובה 350 ₪ למשטח, בנוסף על עלויות האחסנה כאמור לעיל.
 13. במוצרים מוזלים ו/או "במבצע", ייתכנו סטיות גבוהות  מ-10% בעובי, במשקל, בזמני האספקה וכו'. לא תעלה כל טענה בהקשר זה מצד הלקוח.
 14. כל המוצרים הנמכרים לפי משקל בק"ג – הינם בחיוב משקל ברוטו ולא תהיה טענה ו/או תלונה ו/או החזרה לגבי משקל הפריט.
 15. מוצרי החברה מסומנים בסמל לוגו מהחברה ואי לכך אחריות המוצר עליהם לקוח אשר דורש אריזה נייטראלית ללא סמלי החברה, מבטל בזאת את אחריות המוצר כלפיו.
 16. כל טענה / תלונה תופנה לחברה בכתב. במקרה בו לקוח העלה טענה / בעיה והחברה דאגה לביצוע בדיקה באמצעות נציג מטעמה והוברר כי הטענה איננה מוצדקת – החברה רשאית לחייב את הלקוח בגין ייעוץ / תמיכה / שירות לפי מחירון החברה וע"פ שיקולה.
 17. על הלקוח לבדוק במעמד קבלת ההזמנה כי הטובין אכן מתאימים לו ולהזמנה שבוצעה על ידו או מי מטעמו.
 18. אם לא הועלתה טענה בכתב תוך 7 ימים מיום קבלת הסחורה ,גם אם לא נעשה בה שימוש, תיחשב החשבונית כמאושרת לתשלום לחברה וכן היא תשולם במועד המסוכם לפי טופס פתיחת כרטיס הלקוח שנחתם ע"י הלקוח בפנייתו לחברה .
 19. הלקוח מתחייב לוודא כי ברשותו כל המסמכים ו/או החשבוניות ו/או תעודות המשלוח כמסמך בדואר ו/או במייל חתום אלקטרוני ו/או ע"י נציג החברה על מנת לאשר חשבונית לתשלום ע"פי תנאי טופס פתיחת כרטיס הלקוח בחברה. טענה כי "מסמך חסר" לא תהווה עילה לעיכוב תשלום מעבר למועד המוסכם בתנאי התשלום.
 20. במידה וקיים למזמין ספק אודות אופן השימוש הנכון במוצר כלשהו- יפנה המזמין מיידית לחברה ובכתב על מנת לקבל הנחיות מתאימות בכל הנוגע למוצר כאמור. האחריות בנידון תחול על המזמין בלבד.
 21. במידה והלקוח הציג ו/או הסביר לחברה אודות מוצר אותו הוא מבקש להזמין (כגון מוצר אשר קיבל מחברה אחרת) – מדובר בהזמנה מיוחדת וכן במוצר אשר מוכר ללקוח והוזמן לבקשתו, לפיכך לא תהא כל אחריות על מוצרים אלו (ראה פירוט אודות מוצרים מוזלים כמפורט בהסכם זה).
 22. בשוק החופשי קיימים גורמים נוספים אשר מוכרים מוצרים דומים ו/או זהים לאלו הנמכרים על ידי החברה. המזמין ביצע הזמנה בלב שלם ולאחר שהיה חופשי לבצע כל בדיקה מטעמו. פער במחירים בין החברה לגורמים אחרים אינו בשליטת החברה ולא מהווה כל עילה לביטול הזמנה ו/או לקיזוז ו/או שינוי סכומים שהוסכמו בין החברה למזמין. במידה והלקוח יבקש לבטל הזמנה מסיבה זו או מסיבת "טעות בכדאיות העסקה" , יעמדו כל תנאי הביטול כפי שפורטו במסמך זה.
 23. החברה מספקת אחריות מוגבלת למוצרים המיוצרים והמשווקים על ידה בלבד, והכל בהתאם לכתב האחריות המוגבל המופיע במלואו לכל דורש באתר החברה. אחריות החברה מוגבלת בעבור שווי ערך הסחורה בלבד! החברה אינה נושאת בכל אחריות בדבר טענות לנזקים (רכוש/ גוף / נפש) שנגרמו עקב שימוש במוצרים הנמכרים על ידה.
 24. אחריות החברה תקפה אך ורק כלפי המזמין אשר רכש ישירות מהחברה ושמו מצוין על גבי החשבונית. אין כל אחריות ו/או כל קשר בן החברה לצד ג'.
 25. לא תחול על החברה כל אחריות כלפי המזמין בעניין מוצר אשר טופל / אוחסן באופן שגוי ו/או שימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן.

בכל בעיה וטענה ניתן לפנות למשרדי "נוריאל" – כל הודעה על פגם בטובין ו/או טענה יש להפנות למען החברה:

ת.ד: 795 כרכור, מיקוד: 3710602

דוא'ל: office@Nurielmd.co.il

עקב עומס פניות יתכנו זמני המתנה ארוכים מהרגיל.
נציג/ת שירות זמין/ה לשיחה : שירה
שירה : שלום, אני מבינה שאתה מתעניין במוצרנו.
שירה: פנייתך חשובה לי. אנא רשום מטה את שמך ומספר הטלפון שלך ואצור איתך קשר בהקדם.  
שירה: להצעות מחיר / מלאי / עזרה בביצוע הזמנה ניתן לשלוח פנייה למייל עם הפרטים הרלוונטיים.
שירה : תודה וסליחה על ההמתנה, בזמן ההמתנה אפשר להתרשם מהאתר שלנו.
דילוג לתוכן